תקנוןברוך הבאים! אנא קראו בעיון את תקנון אתר www.magedet.co.il

יש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאים אלו, אנא הימנע מלהשתמש בהם. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס בפועל גם לנקבה ולהיפך. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הצטרפות לשירות הייעוץ הנ"ל מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לכל תנאיו המפורטים במסמך זה, ללא כל הגבלה או הסתייגות כלשהי. תנאי השימוש המפורטים בהמשך התקנון נתונים לשינויים ע"י מפעיל השירות בכל זמן ללא מתן הודעה מראש למשתמש, ולכן מומלץ לבקר בדף זה מעת לעת. תנאי השימוש המובאים בתקנון זה, מבהירים ומסדירים את מערכת היחסים בין מפעיל האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, לבין נותני השרות ומקבלי השירות.

שירות הייעוץ הטלפוני המופעל על ידי אתר www.magedet.co.il משמש כמתווך בין הספקים השונים (להלן "נותני השירות"), המספקים מוצר או שירות מכל סוג - לבין לקוחות הקצה המתקשרים ומתעניינים במרכולתם (להלן: "לקוחות"). במסגרת שירות הייעוץ הטלפוני (להלן "השירות"), מספקת מפעילת השירות לנותני השירות והלקוחות פלטפורמה טלפונית לביצוע שיחות ייעוץ אישיות בתחומי מיסטיקה ורוחניות.

השירות ותכניו מיועדים אך ורק לשימוש אישי ואין לעשות בהם אף שימוש מסחרי מכל סוג ומין שהוא ללא קבלת היתר מפורש ממפעיל שירות הייעוץ. הקניין, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של שירות 'קו המיסטיקנים' שייכים אך ורק למפעיל השירות ולבעל האתר. לבעל האתר ולמפעיל השירות קיימת זכות יוצרים בלעדית על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק, וזאת לרבות סימן מסחרי, עיצוב גרפי, אייקונים וסודות מסחריים. קיים איסור חמור להעתיק/לשכפל/להפיץ/לפרסם או לעשות פעולה כלשהי בתכנים המוצגים ברחבי האתר ובשירות - ללא רשות מפורשת ובכתב. מפעיל השירות והאתר יראה בחומרה כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות או בזכויותיו של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשירות זה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

המידע והאינפורמציה לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות הייעוץ, באתר האינטרנט והנאמרים בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות - מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו מהספקים באופן מדויק, ללא מעורבות כלשהי ו/או התערבות, למעט עריכה לשונית בסיסית. מפעיל האתר והשירות לא יבדוק ולא יישא בכל אחריות לגבי טיבם של התכנים, מהימנותם או נכונותם. האחריות לקיום ווידוא טיב האינפורמציה מוטל על לקוחות השירות, משתמשי האתר ו/או המשתמש בשירות הייעוץ הטלפוני. הייעוץ הטלפוני עם נותני השירות (המיסטיקנים) אינו בא להחליף או להשלים בשום צורה יעוץ מרופא ו/או מפסיכיאטר ו/או פסיכולוג ו/או מיועץ השקעות וכל העושה שימוש כלשהו במידע שקיבל עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה. לפיכך ובהתאם לזאת, לעושה שימוש במידע ובשירות - לא תהיה טענה כלשהי כלפי מפעיל האתר ו/או מפעיל שירות הייעוץ ובפני נותני השירות על תחומיו השונים. מובהר בזאת באופן מפורש כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני הינו בגדר עצה בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעיל האתר המפעיל גם את שירות הייעוץ הטלפוני לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבין הספקים/נותני השרות, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר המפעיל גם שירות הייעוץ הטלפוני, לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים/נותני השרות, לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן לך במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל האתר ומפעיל השירות הטלפוני לא יישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף משימוש באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני. לפיכך לא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני כל טענה/דרישה/תביעה כלפי מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות, המבנה והמראה מפעם לפעם. מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר ושל השירות. עם זאת, מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות. הנני המקבל את שירות הייעוץ הטלפוני, מצהיר כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי לנותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר ו/או בהתקשרות אל שירות הייעוץ הטלפוני, כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או הודעות sms ו/או מכתב ו/או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר או בשירות. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. כמו כן אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר למספר ממנו נשלחות ההודעות ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה.טלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731512

שיחות הייעוץ המתבצעות דרך שירות הייעוץ הטלפוני מוקלטות, וזאת בין השאר לצורך בקרת איכות ולצורך תיעוד השיחות כחוק. עם זאת, תוכן שיחת הייעוץ אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני רשאי להביא את פעולת האתר ו/או שירות הייעוץ הטלפוני להפסקתו הזמנית או לסיומו בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני בדבר כלפי המשתמשים.

האתר מציע שירות של 5 דקות חינם לשיחת יעוץ בטלפון 050-8087891
מודגש בזאת שרק בטלפון זה השיחה היא ללא עלות עבור הייעוץ. כל טלפון אחר שמפרסם אתר זה הינה בעלות כפי שמופיע בתקנון זה.
הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. בנוסף לכך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר אל מספר הטלפון ממנו נשלחות אלייך ההודעות - ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה.  הטלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731513


דיסקרטיות ואבטחת מידע - בעלי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות השיחות, אך אינן יכולות להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות ישירה או עקיפה לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעיל האתר והשרות הייעוץ הטלפוני שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים באתר ובשרות הייעוץ הטלפוני לכל אדם ללא כל סיבה או הצדקה כלשהי.

אמצעי ודרכי תשלום – התשלום במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות חשבון הטלפון ו/או חשבון חברת הסלולר ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות כרטיס חיוב אחר. מפעיל האתר המפעיל את שרות הייעוץ הטלפוני שומר לעצמו את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השרות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחר,מכל סיבה שהיא ובכל עת. השרות מיועד רק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ הטלפוני מצהיר שהינו מעל גיל 18 והוא רשאי על פי החוק להשתמש בשרות זה. השירות פתוח לבעלי אפשרות לבצע שיחה לחו"ל או שרכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו. מחיר השרות נקבע על פי דקות ושניות שהיה במערכת, מחיר דקת שהיה במערכת הינו 12.90 ש"ח לדקה, בשיחה בינלאומית. החיוב מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת פתיח הכניסה למערכת השרות. מובהר בזאת שהחיוב יבוצע גם במקרה שבזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים,היועץ אינו זמין, מעבר ליועץ אחר, אין יועצים זמינים, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעיל השרות. השירות ניתן באמצעות שיחה בינלאומית. המשתמש בשירות מצהיר שהקו שהשתמש בו לביצוע השרות הינו ברשותו או קיבל הרשאה לבצע את השירות דרכו, בכל מקרה מפעיל השרות אינו מחויב בשום מיקרה לזכות את קו הטלפון שממנו יצאה שיחת הטלפון לקבלת השרות ועלות השרות במלואו מוטלת על בעל הקו.

חל איסור חמור לעשות שימוש לא חוקי בשרות ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה בתכני השרות, טיב השרות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני מתחייב כי בשיחות עם נותני השרות, לא יפר את חוקי המדינה בכול הנוגע לזכות קניינות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כול חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

אנו מדגישים בזאת כי מפעיל האתר אשר מפעיל גם את שרות הייעוץ הטלפוני וכן מנהליו,עובדיו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום או הוצאה ישירים או עקיפים שנגרמו או יגרמו למבקש השרות ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בשרות ו/או שימוש במידע ו/או בחלקו שקיבל במסגרת השרות. כמו כן מובהר כי מפעיל האתר ומפעיל שירות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש, טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות מתחייב לשפות את מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם בגין כל נזק,הפסד,אובדן רווח,הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות והוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
מפעיל שירות הייעוץ הטלפוני אינו מתחייב שהשרות לא יופרע, יינתן ללא תקלות או כשלים אחרים וזאת עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. בכל מיקרה לא יפוצה מקבל השרות עקב הפרעות/תקלות אלו.

המשתמש בשרותי האתר ובשרותי הייעוץ הטלפוני מאשר שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש מסחרי או עסקי.

מקום השיפוט הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר ו/או בשרות הייעוץ הטלפוני יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


 

Strip Line1
Strip Line2